Mahetoit – statistika

Statistika

Mahepõllumajandusmaa pind maailmas üha suureneb. Maailmas oli FiBL/IFOAMi1 andmetel 2014. aastal 43,7 mln hektarit mahepõllumajandusmaad (2013. aastal 43,1 mln ha), sealhulgas üleminekuajal maa. Sellest 40% oli Okeaanias, 27% Euroopas, 15% Lõuna-Ameerikas, 8% Aasias, 7% Põhja- Ameerikas ja 3% Aafrikas. Euroopas moodustas mahemaa kogu põllumajandusmaast 2,4%, Euroopa Liidus 5,7%.

Mahetoidukaupade ja -jookide müük maailmas suureneb samuti pidevalt ning ulatus 2013. aastal 72,3 mld euroni. Sellest 43% moodustas müük USA-s ja 40% EL-is. Suurim mahetoidukaupade turuosa oli Taanis (8%), Šveitsis (6,9%) ja Austrias (6,5%).

Eestis võetakse kasutusse pidevalt uut põllumajandusmaad. Kasutatava mahepõllumajandusmaa pind on järjepidevalt igal aastal kasvanud ning kasvutempo on kiirem kui kogu põllumajandusmaa pinna suurenemisel, mistõttu suureneb ka mahepõllumajandusmaa osakaal kogu põllumajandusmaas. 2014. aastal moodustas Eestis mahepõllumajandusmaa 16,2% kasutatavast põllumajandusmaast (2013. a 15,9%; 2004. a 5,7%). Märgistatult müüdavaid mahetooteid sai 2014. aastal toota 14,2%-l põllumajandusmaast (2013. a 13,6%, 2004. a 3,2%).

Rahvusvahelises võrdluses on Eesti 2013. aasta andmete järgi mahepõllumajandusmaa (sh üleminekuajal olev maa) hektarite poolest EL-i riikide seas 18. kohal, maailmas 36. kohal, mahepõllumajandusmaa osakaalu (2013. a 16,0%) poolest kogu põllumajandusmaast EL-is 3. kohal, maailmas 5. kohal.

Mahedana müüdud toodangu osakaal mahepõllumajanduse toodangust

Piim

Kui piima kogutoodang Eestis oli kuni 2015. aastani kasvutrendis, siis mahepiimatoodang aastatel 2012–2014 vähenes, vähenes ka mahepiimatootjate arv.
2014. aastal oli piima kogutoodang Eestis 805,2 tuhat tonni. Mahepiima toodeti Põllumajandusameti andmetel 9,3 tuhat tonni.
Kokku müüdi Eestis 2014. aastal 8,9 tuhat tonni mahepiima, millest 17% müüdi mahedana
, ülejäänu tavapiimana.

Liha

2014. aastal oli Eestis liha kogutoodang 80 717 tonni, millest maheliha toodang oli 1815 tonni(sh 84% oli veiseliha, 11% lambaliha, 3% sealiha ja 2% muud lihad).
2014.aastal müüdi Eestis hinnanguliselt 1775 tonni maheliha, millest valdav osa oli veiseliha. Maheliha müügikogusest müüdi 52% mahedale viidatult kas mahetunnustusega tapamajadele, tootjate mittetulundusühingu kaudu või otse tarbijale, kasutades nt tapatöö teenust mahetunnustusega tapamajast. Kogu toodetud mahelihast oli 2014. aastal mahedana kasutuses 52%.

Munad

2014. aastal toodeti Eestis ligi 200 miljonit muna, millest 1,5% ehk 2,9 miljonit olid mahemunad.2014. aasta mahemuna toodang oli Eesti ajaloos rekordiline, kasv eelmise aastaga võrreldes oli koguni 85%.
Mahemune müüdi 2014. aastal hinnanguliselt 2864 tuhat tükki, neist 86% mahedana viidatult.Koos omatarbimisega oli mahedana kasutuses 86% mahemuna toodangust.

Mesi

2012–2014 oli mee kogutoodang Eestis 1000 tonni ringis, varasematel aastatel valdavalt 600–700 tonni ringis. 2014. aastal toodeti Eestis mett 1155 tonni, millest 3,9% ehk 45 tonni oli mahemesi. Mahemee toodang suurenes 2014. aastal rekordtasemele ning oli ligi 2,3 korda suurem kui aasta varem.
2014. aastal müüdi Eestis mahemett kokku 45 tonni, millest küsitluse järgi 62% müüdi mahedana viidatult, ülejäänu tavameena.

Teravili

Teraviljatoodang on Eestis viimastel aastatel tõusuteel. Sellele on kaasa aidanud teravilja ekspordi kasv. Kasvutrendis on ka maheteravilja saak, seda nii sisemaise maheteravilja nõudluse kasvu tõttu toiduks ja söödaks kui ka mahevilja ekspordi edenemise abil. 2014. aastal oli Eestis teravilja kogutoodang 1221,6 tuhat tonni, millest 37,3 tuhat tonni oli maheteravili (45% oli kaer, 21% rukis, 14% nisu, 11% oder ja 9% muud teraviljad).
2014. aastal müüdi Eestis ligi 19 tuhat tonni maheteravilja, millest kokku 98% müüdi mahedana ekspordiks ja kasutati teravilja- ja jahutoodete valmistamiseks Eesti ettevõtetes. Kui arvestada ka seemnevilja ja loomadele antud koguseid, siis kokku oli mahedana

kasutuses hinnanguliselt 98% Eestis toodetud maheteraviljast.

Tehnilised kultuurid

2014. aastal oli Eestis tehniliste kultuuride kogutoodang 166 244 tonni, sh oli mahedate tehniliste kultuuride toodang 1767 tonni.
2014. aastal müüdi mahedaid tehnilisi kultuure hinnanguliselt kokku 1580 tonni,
millest 95% müüdi mahedale viidatult. Sellest suure osa andis maheõlikultuuride eksport. Kogu mahedate tehniliste kultuuride toodangust oli mahedana kasutuses 95%.

Kaunviljad

Kaunviljatoodang on Eestis viimase 10 aastaga 12-kordistunud, eriti jõudsalt suurenes see 2013. aastal, tugev kasv jätkus ka 2014. aastal, mil kaunvilja kogutoodang oli 39 509 tonni.
Veelgi kiiremini on suurenenud mahekaunvilja saak, mis oli 2014. aastal 3979 tonni (85%

mahehernes ja 15% mahepõlduba), moodustades kaunvilja kogusaagist 10,1%.
2014. aastal müüdi Eestis hinnanguliselt 2751 tonni kaunvilju, mis müüdi mahedana viidatult. Pea kogu Eestis kasvatatud mahekaunvili kasutati 2014. aastal mahedana.

Kartul

Kuigi üksikutel aastatel näitab kartuli kogutoodang Eestis kena kasvu, on selle kogutoodang Eestis pigem languses.
2014. aastal oli kartuli kogutoodang 117 296 tonni ja mahekartuli tootmismaht sealhulgas oli 2080 tonni, moodustades 1,8% kogutoodangust.
2014. aastal müüdi Eestis hinnanguliselt 1386 tonni mahekartulit, sellest 85% mahedale viidatult.

Köögivili

Köögivilja kogutoodang Eestis on viimasel 10 aastal kõikunud valdavalt 61-79 tuhande tonni

vahel. 2014. aastal oli köögivilja kogutoodang 66 369 tonni.
Maheköögivilja saak 
on aga aasta-aastalt suurenenud ning moodustas 2014. aastal 1% kogu köögiviljasaagist, saagiks saadi 683 tonni maheköögivilja (sh maheporgand 162 tonni, maherabarber 24 tonni, mahekõrvits 23 tonni, katmikkultuurid 20 tonni, mahesibul 13 tonni, maheküüslauk 8 tonni, mahesöögipeet 9 tonni ja muu maheköögivili 415 tonni).
2014. aasta müügikoguseks oli hinnanguliselt 589 tonni, millest 96% müüdi mahedale viidatult. Mahetoodangust kasutati mahedana ligikaudu 90%.

Puuvili ja marjad

Kuigi üksikutel aastatel puuvilja ja marjade kogutoodang Eestis kasvab, siis üldine trend on langev. Viimastel aastatel on tavapäraseks puuvilja- ja marjasaagi tasemeks 5000-6000 tonni.
Puuvilja ja marjade kogutoodang oli 2014. aastal 5098 tonni, millest mahepuuvilja ja -marja saak oli 405 tonni (sh mahepuuvili 315 tonni ja mahemarjad 89 tonni), moodustades kogutoodangust 7,9%.

Valdav osa mahepuuviljast, mis Eestis kasvatati, olid maheõunad.
2014. aastal müüdi Eestis hinnanguliselt 337 tonni mahepuuvilju ja –marju. Sellest 79% müüdi maheviitega, ülejäänu tavasaadustena.
Allikas:  
Eesti Konjunktuuri Instituut “Mahedana müüdud toodangu osakaal mahepõllumajandustoodete toodangust Eestis 2014. aastal”, Tallinn, november 2015