Statistika

Eesti mets arvudes

Eesti maismaa territooriumi suurus on 45 227 km²  ehk 4 522 700 hektarit*, millest metsamaa katab ligi poole 50,3%. Viimasel kümnendil on metsade üldnäitajad püsinud stabiilsena. 2014. aastal oli Eesti metsamaa pindala 2 273 700 miljonit hektarit ja metsade puidutagavara 483 014 000 miljonit tihumeetrit. Levinuimad männikud olid (32,5% puistute kogupindalast), kaasikud (30,3%), kuusikud (17,6%) ja hall-lepikud (9,0%). ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni ülemaailmse metsavarude hindamise kohaselt on Eesti oma territooriumi metsasuse (metsamaa osatähtsus maismaas) poolest Euroopas Soome, Rootsi, Sloveenia ja Läti järel viiendal kohal.
Mets jaguneb riigi- ja erametsa omanike vahel peaaegu pooleks: eraomanikele kuulub 1 065 993  hektarit, RMK haldab 907 969 hektarit metsamaad. Kogu Eesti metsamaa jaotub omanditi järgmiselt: RMK haldab 41%, füüsilistele isikutele kuulub 33%, juriidilistele isikutele 15%, riigi teised institutsioonid haldavad 3% ja lisaks on meil reformimata metsamaad veel 8%. Erametsa omanikke on Eestis 112 922. Metsadega on otseselt seotud ligi 38 000 töökohta metsasektoris (metsamajandus, puidutööstus ja mööbli tootmine) ning kaudselt paljud turismi-, spordi-, transpordi- jt sektorite töökohad.

*Eesti maismaa pindala on uute arvutuste kohaselt veidi suurem ehk 45 339 km², ent kuna Keskkonnaagentuuri 2016. aastal ilmunud aastaraamatus “Mets 2014” on arvutuste aluseks võetud tollal kehtinud pindala 45 227 km², kasutame ka meie metsa statistikast rääkides vana numbrit.

Maakondade metsasus:

Harjumaa 50,7%
Hiiumaa 72,4%
Ida-Virumaa 60,4%
Jõgevamaa 48,7%
Järvamaa 49,7%
Läänemaa 47,7%
Lääne-Virumaa 51,6%
Põlvamaa 54,9%
Pärnumaa 53,6%
Raplamaa 53,6%
Saaremaa 57,6%
Tartumaa 41,0%
Valgamaa 57,7%
Viljandimaa 48,9%
Võrumaa 49,6%

Metsadest:

…. 37,3% on kaitstavad RMK haldusalal (sellest rangelt kaitstavaid 20,1%)
….18% on kaitstavad teistes metsades (sellest rangelt kaitstavaid 4%)

Nii looduskaitse kui ka metsanduse praegustes arengukavades on püstitatud eesmärgiks võtta range kaitse alla vähemalt 10% Eesti metsamaast. Kui lugeda hoiumetsade hulka ka uuendamata või kinnitamata kaitse-eeskirjadega alade range kaitse, võib öelda, et eesmärk on saavutatud – 236 925 ha ehk 10,4%.

Allikad:

Eesti Statistika aastaraamat 2014
www.rmk.ee
aastaraamat „Mets 2014“, Keskkonnaagentuur, Tallinn 2016