esimesed-9-sammu

Mahe-Eesti vajab tegevusplaani, millega oleme algust teinud. Vastavalt toetusele rahva ja riigi poolt, täpsustuvad ka Mahe-Eesti plaanid ja tegevuskava.

  1. Töötada välja nutikad turustus-, müügi- ja logistikakanalid nii sise- kui välisturu jaoks, toetades Eesti majanduse nutikat ning säästlikku arengut ning kujundades sellega ka Eesti kui maheriigi mainet.
  2. Arendada säästlikke tehnoloogiaid koos parimate innovatiivsete lahenduste kasutamisega mahetootlikkuse tõstmiseks ning mahetoodete väärindamiseks, järgides jääkide taaskasutuse põhimõtet nn võimalikult suletud tootmistsüklites. Tõsta selleks oluliselt rakendusuuringute osakaalu ja koostööd praktikute, teadusarendusasutuste ning ettevõtete vahel.
  3. Muuta riik suurimaks mahetoidu tellijaks (riigiasutused: haiglad, lasteaiad, koolid, sõjavägi jne). Suurendada oluliselt elanikkonnas mahetoidu tarbimist (30%-le aastaks 2020). Propageerida mahetoodete tarbimise eeliseid nii inimese tervisele kui keskkonnale.
  4. Töötada välja strateegia maheriigi toodete ja teenuste turundamiseks rahvusvahelisel turul.
  5. Koondada ja esitada ettepanekud Maaeluministeeriumile maheregistri arendamiseks, kuhu koonduks kogu mahemajandus ehk põllumaadele lisaks ka metsamaad. Saavutada seeläbi riigi tunnustatud mahepindala laienemine aastaks 2017 kuni 51%-ni Eesti pindalast, eesmärgiga kohalikke metsasaadusi laiaulatuslikult väärindada.
  6. Saada maailmas tunnustus ja tuntus Eestile kui puhtale riigile ning saada üheks eeskujuriigiks. Tegeleda teadlikult riigile Mahe-Eesti brändi kujundamisega, ühendades selle täna olemasoleva tehnoloogiariigi hea mainega.
  7. Tõsta oluliselt elanikkonna keskkonnateadlikkust, selgitades maheliikumise olemust, selle mõju inimese, keskkonna ja sotsiaalsele arengule. Koostöös meediaga tutvustada regulaarselt parimaid praktikaid, valdkonna teadustulemusi, ettevõtlusvõimalusi ning muud asjakohast.
  8. Eelistades eestimaist, toetada ökoloogiliselt sobivate külakogukondade taaskujunemist ja tugevdamist, soodustades ajalooliselt igiomase hajaasustuse sälitamist, maaelu arengut, toetada kodumaiste, nutikate, mitmekesiste maheettevõtete rajamist võimalikult toormealade läheduses ning valmistoodangu realiseerimist tootmise asukoha läheduses (lühikesed tarneahelad).
  9. Toetada loodusturismiettevõtete võrgustiku väljakujunemist, mis ühelt poolt tutvustavad Eesti loodusrikkusi, teisalt nende säilimist mahemajandamise meetmetega ning pakuvad ja tutvustavad muuhulgas ka kohalikku mahetoitu.