Eesti – arukas maheriik

Eestis leidub maailmakultuuri seisukohalt haruldasi nähtusi. Meil on riik, kus on palju vaba ruumi ning rohkelt vähese inimmõjuga loodust, rikas pärimuskultuur, puhas keskkond, tugev paigavaim, hästisäilinud teadmised traditsioonilisest korilusest, loodusega kooskõlas toimiv ja üha laienev mahepõllumajandus ja mahemajandus.

Põllumaa osakaalult, mis on mahemaa, on Eesti Euroopas kolmandal ja maailmas lausa viiendal kohal.

Samas on Eesti tugeva IT-kuvandiga riik. Innovatiivsete startup-ettevõtete ja e-residentidega püütakse seda tuntust veelgi tõsta. Et säilitada ja tugevdada oma eripära, vajab Eesti üht suurt, tervet rahvast liitvat ja kaugele tulevikku vaatavat ideed, mis kõik meie looduse ja rahvuskultuuri tugevad küljed omavahel kokku seob, mõtestatud tervikuks liidab ning loodushoidlikult ja ühtselt meie maailmavaate ja majandustegevuse ette rakendab.

Arengufondi 2015. aasta üheks võiduideeks on Mahe-Eesti ehk Organic Estonia. See on idee, mis kätkeb endas unikaalset võimalust – meie mõttelaadi ning uhkust selle üle, kus me elame ning mis väärtused meil tegelikult on, aga ka vajadust suurema siseriikliku koostöö järele, hinnates ennekõike enda inimesi ja tehtud tööd.

Idee tervet Eestit hõlmavast puhast toitu ja vaba looduslikku olemisviisi väärtustavast loodusriigist haakub täna väga hästi globaalsete suundumustega, mis hindavad jätkusuutlikku ning keskkonnateadlikku mahedat mõtteviisi ning kvaliteetset toimimist, austades loodust ning inimest selle keskel.

Mahe on roheline mõtte- ja elulaad, hooliv suhtumine loodusesse ja inimesse: häirida ümbritsevat nii vähe kui võimalik, hoolitseda selle kestmise eest nii palju kui vajalik, et kindlustada elukeskkonna tasakaaluseisund ja isereguleerivus.

Mahe on suund, kuhu minna mitte vastandades, vaid eristudes. Mahe on ka loobumine mittevajalikust, reostavast, haiget tegevast, hävitavast. Mahe on kaugelenägelik vastutus kindlustada väärikas elu järgnevatele põlvkondadele.

Ligi pool Eesti pindalast on kaetud metsaga, millel on suur eeldus saada tunnustatud mahemetsadeks, sest meie metsad on looduslikult kasvanud. Mahedaid metsaande – marju, taimi, seeni ja puude saadusi (mahl, käbid, pähklid, okkad jms) saab kõrvutada mahepõllumajanduse saadustega, müües neid rahvusvaheliselt tunnustatud mahedate ehk organic toodetena. Puhas toode on hinnatud kõrgemalt ning parim meie kehale ja tervisele. Saaduste kogumine ning Eestis kohapealne mahenõuetekohane töötlemine lisab hoogu uudsetele teadusarendustele ning säästlikele tehnoloogiaarendustele, mis omakorda loob maapiirkondadesse nõudluse töökäte järele. Nõnda saab uue hoo sisse maaelu ning toimub kogukondliku elu taastumine.

Ent nutika tootearenduse, turunduse- ja müügitegevusega tõuseb Eesti majandus ning riigi maine nii sise- kui välisturul.

Eesti mitmekesine looduskeskkond meelitab ületsiviliseeritud riikide inimesi siia looduselamusi saama ja loomulikku keskkonda nautima ning Eestilt õppima.

Nii on Eestil eeldusi saada kogu maailmale eeskujuks, kuidas kestlikult korraldades hoida oma loodust, kultuuri ja inimest ning arendada kvaliteetset majandustegevust.

Loogem üheskoos tegutsedes igikestev ja arukas Mahe-Eesti!