Eesti Konjunktuuriinstituut on valmis saanud aruande “Mahetoodangu eksport ja Euroopa Liidu riikidesse turustamine Eestist 2017. aastal“.

Aruandest saab ülevaate mahetoodangu turustamisest Euroopa Liidu riikidesse ja ekspordist väljapoole Euroopa Liitu 2017. aastal. Saadud tulemusi võrreldakse 2015. aasta tulemustega. Analüüsis on välja toodud andmed loomsete toodete (sh elusloomad, liha, liha- ja piimatooted) ja taimsete toodete (sh teravili, marjad, puuviljad, kartul, köögiviljad ja nendest valmistatud tooted) kohta, vaadeldud vastavate käivete ja piirkondade osakaalude muutumisi.

Ettepanekud aruandes:

1) Mahetoodete kohta statistika kogumise parandamiseks tuleks olemasolevaid riiklikke andmebaase täiendada selliselt, et ristkasutus maheregistriga oleks võimalik ja seda ka ajas tagasi. Nt PRIA loomade registrist võiks saada pärida andmeid maheloomade liikumise kohta või VTA loomade ekspordi ja teistesse ELi riikidesse turustamise andmetest oleks võimalik eristada maheloomi. Praegusel juhul ei ole kummaski andmebaasis võimalik maheloomi tavaloomadest eristada.

2) Statistikaamet võiks oma ettevõtete valimitesse kaasata rohkem maheettevõtteid, et mahetoodete statistika oleks usaldusväärsem ja mahukam.

3) Kui soovitakse omada regulaarset ülevaadet mahetoodete turust, siis peaks mahetootjatel ja käitlejatel olema kohustus kord aastas raporteerida eelmise aasta toodangu mahu jagunemise kohta erinevate turukanalite vahel (otsemüük, müük Eesti töötlejale, müük Eesti jaekaubandusele, müük eksporti). Käesoleval ajal ei soovi paljud mahetootjad antud informatsiooni jagada, lugedes seda ärisaladuseks, ning info hankimine nõudis korduvaid pöördumisi ettevõtetesse.

4) Mahetoodete eksporti (ja ka müüki siseturul) piirab tootjate-käitlejate väiksus, nõudlust omava toodangu nappus ja toodetud koguste killustatus. Arvestades mahepõllumajandusliku maa suhteliselt kõrget osakaalu Eestis, on mahetoodangu müügi maht (nii jaemüüki kui eksporti) tagasihoidlik ja vajab eritähelepanu. Kui Eesti seab arengukavades eesmärgiks mahepõllumajandusliku maa osakaalu kasvu, oleks vajalik seada eesmärgiks ka mahetoodangu müügi kasvu näitajad. Seda peaks tegema koostöös mahetootjatega. Mahetootmise oluliseks eesmärgiks on küll keskkonnahoid, kuid paralleelselt võiks eesmärgiks olla ka mahetootmise ja mahetoodet müügi kasv. See aitaks tagada kogu Eesti põllumajandustoodangu ja ekspordi kasvu ning toetuste efektiivset kasutamist.

 

Aruande saad alla laadida siit: ARUANNE

Aruanne on koostatud Maaeluministeeriumi tellimusel ja selle koostas projektgrupp koosseisus Kelly Tänav, Katrin Nittim, Marje Josing, Evelin Ahermaa, Mati Reiman, Bruno Pulver. Töös on kasutatud maheeksportööride küsitluse tulemusi, Veterinaar- ja Toiduameti, Põllumajandusameti, Maheregistri ja Statistikaameti andmeid ning Eesti Konjunktuuriinstituudi kogutud maheteravilja kokkuostu hindade andmeid. Lisaks on konsulteeritud Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskuse ja Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu spetsialistidega.